Monday, March 25, 2013

جنگ

شاید شما از جنگ متنفر باشید
اما جنگ به شما تحمیل می شود

No comments:

Post a Comment

وینستون چرچیل

كافی نیست حداكثر تلاش خود را بكنیم و در بهترین حد خود ظاهر شویم، گاهی لازم است كاری را در حد كفایت انجام دهیم.   وینستون چرچیل