Sunday, March 24, 2013

سعدیا مرد نکونام نمیرد هرگز


سعدیا مرد نکونام نمیرد هرگز
مرده آن است که نامش به نکویی نبرند

No comments:

Post a Comment

وینستون چرچیل

كافی نیست حداكثر تلاش خود را بكنیم و در بهترین حد خود ظاهر شویم، گاهی لازم است كاری را در حد كفایت انجام دهیم.   وینستون چرچیل