Sunday, March 24, 2013

شمس لنگرودی

خلاصه بهاری دیگر
بی حضور تو
از راه می رسد،
و آن چه که زیبا نیست زندگی نیست
روزگار است...

شمس لنگرودی


No comments:

Post a Comment

واقعیت یعنی همین