Sunday, March 31, 2013

فرخی یزدی


زنده گی آخر سر آید، بنده گی در کار نیست
بنده گی گر شرط با شد، زنده گی در کار نیست

فرخی یزدی

No comments:

Post a Comment