Sunday, March 31, 2013

تلخ ترین حرفت را به من بگو

تلخ ترین حرفت را به من بگو
می خواهم با
دردی که از تو چیده ام
درمانی بیافرینم
که
رنگ را از میان ما بردارد
و ما را در
گندمگونی دنیا تنها کند
آن وقت
انسان ِ تنها با خود خواهد اندیشید
وقتی که
زمستان تمام شود
آیا می توان پوست
حیوانی را به او برگرداند؟No comments:

Post a Comment