Wednesday, March 27, 2013

اگر انسان نتوانسته خود و دنیائی خود

اگر انسان نتوانسته خود و دنیائی خود
را تا امروز نابود کند
از نادانی ونا توانی اش است
و بعد ازین نابودی انسان ود نیایش
از توانائی و دانائی اش
خواهد بود

No comments:

Post a Comment

وینستون چرچیل

كافی نیست حداكثر تلاش خود را بكنیم و در بهترین حد خود ظاهر شویم، گاهی لازم است كاری را در حد كفایت انجام دهیم.   وینستون چرچیل