Wednesday, March 6, 2013

شيرکو بی کس

زن و آزادی

هرچه در این مشرق زمین
کوشیدم روبروی آینه
و بر روی دو صندلی
واژه های "
زن" و "آزادی" را
کنار یکدیگر ولی
به مهربانی بنشانم
بیهوده بود و همیشه
این واژه ی "
مردم" به زور
می آمد و
تسبیح به دست
خود به جای
زن می نشست

شيرکو بی کس


No comments:

Post a Comment