Monday, March 18, 2013

فریدون مشیری

تو از آیین انسانی چه می دانی؟
اگر جان را خدا داده ست
چرا باید تو بستانی؟

اگر این بار شد وجدان خواب آلوده ات بیدار

تفنگت را زمین بگذار...
تفنگت را زمین بگذار...
تفنگت را زمین بگذار...

فریدون مشیری


No comments:

Post a Comment