Saturday, March 2, 2013

جوليان اسانژ

هر زمان که شاهد ستمی باشيم
و سکوت پيشه کنيم،به خود تمرين
بی اراده گی در مقابل ستم داده
و بتدريج کاملا قدرت دفاع از خود
و کسانيکه دوستشان داريم
را از دست ميدهيم.

جوليان اسانژ


No comments:

Post a Comment