Monday, March 4, 2013

زبان پارسی

زبان پارسی دری خط و مرزی را نمی شناسد
این ذهن های متعصب و بیمار است که حدو مرزی می سازد

No comments:

Post a Comment