Sunday, March 3, 2013

حافظ

بیــــــا! که قـــصر اَمَل ســــــخت سُست بنیادســــــت
بیــــــار
بــــــاده! که بُنیــــــاد عــــــمر بر بــــــادســــــت
غــــــلام
همــــــت آنــــــم کــــــه زیــــــر چرخ کبــــــــود
ز هــــــر چــــه رنــــــگ
تعلــــــق پــــــذیرد آزادســــــت

حافظ


No comments:

Post a Comment