Thursday, March 14, 2013

دهقان کابلی

بتخانه نشین استم از کعبه سخن دارم
عیب است مسلمان را زین کیش که من دارم

هر هشت بهشت اینجا در دامن یک مست است
کوثر به گدا بخشد ساقی یی که من دارم
تا جان ندهم جانان هرگز ننماید رخ
جز مرگ علاجی نیست این درد که من دارم

از دود درین صحرا گیرید سراغم را
من دوزخی عشقم در شعله وطن دارم

گر پوش مزارم را از برگ گیاه سازید
دهقان همین دشتم از سبزه کفن دارم

هم رند همین باغم هم شیخ همین صحرا
در مغز نمی گنجد معنی یی که من دارم


دهقان کابلی


No comments:

Post a Comment