Thursday, March 14, 2013

جورج برنارد شاو

" زندگی "
مردم را در یک
 سطح قرار می دهد
و " مرگ "
افراد برجسته
 را هویدا می کند .

جورج برنارد شا


No comments:

Post a Comment