Monday, March 11, 2013

بیدل

عمری است که ما گم‌شدگان، گرمِ سراغیم
شــاید کسـی از ما خـبـری داشــته باشــد

بیدل

No comments:

Post a Comment

وینستون چرچیل

كافی نیست حداكثر تلاش خود را بكنیم و در بهترین حد خود ظاهر شویم، گاهی لازم است كاری را در حد كفایت انجام دهیم.   وینستون چرچیل