Sunday, March 3, 2013

شاد بودن هنر است

شاد بودن هنر است
شاد کردن هنری
والاتر
گر به شادی تو
دلهای دگر باشد شاد
زندگی صحنه ی
یکتای هنرمندیِ ماست
هر کسی
نغمه خود خواند و از صحنه رود
صحنه پیوسته بجاست
خرم آن نغمه که مردم بسپارند به یاد


No comments:

Post a Comment

واقعیت یعنی همین