Tuesday, February 19, 2013

زندگی ، دفتری از خاطره هاست

زندگی ، دفتری از خاطره هاست
یک نفر در دل شب
یک نفر در دل خاک
یک نفر همدم خوشبختی هاست
یک نفر همسفر سختی هاست
چشم تا باز کنی
زندگی می گذرد..

No comments:

Post a Comment