Friday, February 22, 2013

کُنفوسیوس

در نبرد بین روزهای سخت و
 انسان های سخت، این انسانهای سخت هستند 
که باقی میمانند، نه روزهای سخت.

کُنفوسیوس

No comments:

Post a Comment