Sunday, February 24, 2013

زیباترین چیز برای انسان زندگی است .

زیباترین چیز برای انسان زندگی است . زندگی فقط یکبار
 به او داده میشود ، پس باید آن را چنان گذراند که سال‌های 
به هدر رفته عمر، موجب عذابی دردناک نگردد و بر پیشانی 
داغ رسوایی نزند و تا به هنگام بدرود زندگی بتوانیم بگوییم که همه
 اوقاتم صرف زیباترین چیزهای جهان ، صرف مبارزه در راه
 رهایی بشریت بوده است . چون تصادف
 یا حادثه‌ای تراژیک میتواند رشته آن را بگسلد .

No comments:

Post a Comment