Wednesday, February 20, 2013

چارلی چاپلین-همه چیز دیکتاتور

همه چیز دیکتاتور برای مردمان ترسناک است،
 و دیکتاتور تنها از یک چیز مردمان می ترسد:
 آگاهی!

چارلی چاپلین-دیکتاتور بزرگ

No comments:

Post a Comment