Friday, February 22, 2013

پُل الوار-آزادی


برای دندان‌های به هم‌فشرده
برای خشم فرو خورده
برای استخوان در گلو
برا ی دهان‌هایی که نمی‌خوانند
برای بوسه در مخفیگاه
برا ی مصرع سانسور شده
برای نامی که ممنوع است
من نام تو را می‌خوانم: آزادی

شعر «آزادی» از پُل الوار

No comments:

Post a Comment