Monday, February 25, 2013

طروات زندگی در جریان یاد گیری است

طروات زندگی در جریان یاد گیری است
ذهن های بسته بوی مرگ میدهند

No comments:

Post a Comment