Thursday, February 14, 2013

آنتوان چخوف

از ميان كساني كه براي دعاي باران به تپه مي روند،
 تنها كساني كه با خود چتر به همراه مي برند،
 به كارشان ايمان دارند ...

" آنتوان چخوف "

No comments:

Post a Comment