Thursday, February 14, 2013

آنتوان چخوف

از ميان كساني كه براي دعاي باران به تپه مي روند،
 تنها كساني كه با خود چتر به همراه مي برند،
 به كارشان ايمان دارند ...

" آنتوان چخوف "

No comments:

Post a Comment

وینستون چرچیل

كافی نیست حداكثر تلاش خود را بكنیم و در بهترین حد خود ظاهر شویم، گاهی لازم است كاری را در حد كفایت انجام دهیم.   وینستون چرچیل