Friday, February 15, 2013

رومن گاری

در سراسر طول تاریخ بشر ، 
هرگاه ماهیت اصلی مسئله از
 حماقت مایه می گرفته ، تیزهوشی 
هرگز قادر به درمان دردی نبوده است .


\ رومن گاری

No comments:

Post a Comment