Monday, February 11, 2013

" زنـــــــدگــــــی

" زنـــــــدگــــــی " مانند " راننــــــدگــــــی " در یک دشت زیباست ؛
 سعی کن از لحظاتش بهترین استفاده را ببری ؛ 
چون در انتهای جاده تابلوئی نصب شده با این عنوان : 
" دور زدن ممنـــــــوع "

No comments:

Post a Comment