Tuesday, February 12, 2013

رفیع مشهدی--ما قوت پرواز نداریم ، و گر نه

ما قوت پرواز نداریم ، و گر نه
عمری ست که صیاد شکسته ست قفس را ...

رفیع مشهدی

No comments:

Post a Comment