Saturday, February 23, 2013

بیا ای خسته خاطر دوست

بیا ای خسته خاطر دوست
ای مانند من دلكنده و غمگین
من اینجا بس دلم تنگ است
بیا ره توشه برداریم
قدم در راه بی فرجام بگذاریم

No comments:

Post a Comment