Saturday, February 9, 2013

خیام--گر باده خوری تو با خردمندان خور

گر باده خوری تو با خردمندان خور
یا با صنمی لاله رخی خندان خور

بسیار مخور و رد مکن فاش مساز
اندک خور و گه گاه خور و پنهان خور

خیام

No comments:

Post a Comment

وینستون چرچیل

كافی نیست حداكثر تلاش خود را بكنیم و در بهترین حد خود ظاهر شویم، گاهی لازم است كاری را در حد كفایت انجام دهیم.   وینستون چرچیل