Wednesday, February 20, 2013

گابریل گارسیا

پس از مرگ فرصت زیادی برای استراحت دارم
هر چند که برای مردن هم تصمیم نهایی را نگرفته ام .


گابریل گارسیا

No comments:

Post a Comment