Wednesday, February 20, 2013

گابریل گارسیا

پس از مرگ فرصت زیادی برای استراحت دارم
هر چند که برای مردن هم تصمیم نهایی را نگرفته ام .


گابریل گارسیا

No comments:

Post a Comment

وینستون چرچیل

كافی نیست حداكثر تلاش خود را بكنیم و در بهترین حد خود ظاهر شویم، گاهی لازم است كاری را در حد كفایت انجام دهیم.   وینستون چرچیل