Friday, February 22, 2013

بیدل --زنده گا نی، درجگر خار است و در پا، سوزن است

زنده گا نی، درجگر خار است و در پا، سوزن است
تا نفس با قیست، در پیراهن ما، سوزن است

( بیدل )

No comments:

Post a Comment