Sunday, February 10, 2013

عطار--عقل در سودای عشق، استاد نیست

عقل در سودای عشق، استاد نیست
عشق کار عقل مادرزاد نیست
عشق اینجا آتش است و عقل دود
عشق چون آمد گریزد عقل زود
عطا

No comments:

Post a Comment