Friday, February 22, 2013

انسان

انسان
 محصول شرایطيست كه در ان بلوغ و
 بالندگی می یابد. پس خود را از هیچ انسانی
 "برتر" و در عین حال "حقیرتر" مپندار.

No comments:

Post a Comment