Wednesday, February 6, 2013

بر مزارم مگذارید بیاید واعظ


بر مزارم مگذارید بیاید واعظ
پیر میخانه بخواند غزلی از حافظ
جای تلقین به بالای سرم،دف بزنید
شاهدی رقص کند،جمله شما کف بزنید

No comments:

Post a Comment