Thursday, February 21, 2013

دانی که چــــرا "دار مکـــــافات" شدیم؟

دانی که چــــرا "دار مکـــــافات" شدیم؟

ناکرده گُنــــه چنین مجـــــــازات شدیم؟

کُشتیــــم خــــردُ، دار زدیـــم دانــــش را

در بند و اسیــــر، صد خرافـــــات شدیم

No comments:

Post a Comment

وینستون چرچیل

كافی نیست حداكثر تلاش خود را بكنیم و در بهترین حد خود ظاهر شویم، گاهی لازم است كاری را در حد كفایت انجام دهیم.   وینستون چرچیل