Thursday, February 21, 2013

دانی که چــــرا "دار مکـــــافات" شدیم؟

دانی که چــــرا "دار مکـــــافات" شدیم؟

ناکرده گُنــــه چنین مجـــــــازات شدیم؟

کُشتیــــم خــــردُ، دار زدیـــم دانــــش را

در بند و اسیــــر، صد خرافـــــات شدیم

No comments:

Post a Comment