Thursday, February 21, 2013

من یک زنم

رویا زمانی (من یک زنم )

به افتخار زنان آزاده سرزمینم افغانستان و تمام زنان دنیا

من یک زنم

چه خوش سعادتم که زنم

تا زنم قدمی استوار

از آن دنیا لرزد به اقتدار

تا قلم زنم که نویسم حدیث عشق

شرمنده شود رنگ قلم از سخن عشق

تا فریادی زدم به درد شدید

شد از دردم انسانی پدید

تا که گهواره جنبادم به مادری

از آن دنیا استوار گشت به شاد دلی

تا که خندیدم از روی مجبوری

از آن فرزندانم شدند غرق خوشی

خلاصه دنیا در دست من است

در سلطه قدرت بی مانند من است

No comments:

Post a Comment