Tuesday, February 19, 2013

آلبر کامو

همیشه درباره کسانی که شیفته‌شان هستیم
 دو بار خودمان را فریب می‌دهیم.
 نخست برای برتری‌هایشان 
و سپس کمبودهایشان.
.............................
آلبر کامو

No comments:

Post a Comment

وینستون چرچیل

كافی نیست حداكثر تلاش خود را بكنیم و در بهترین حد خود ظاهر شویم، گاهی لازم است كاری را در حد كفایت انجام دهیم.   وینستون چرچیل