Tuesday, February 26, 2013

آبراهام لينكلن


مردم حق دارند در هر كجاي دنيا كه باشند 

در برابر حكومتي كه نمي خواهند، به پا خيزند 
و آن را به زير كشند تا حاكميتي را كه خود سزاوار خويش
 مي دانند، برپا كنند. اين "حق" تنها نيرويي
 است كه مي تواند همه جهان را آزاد كند.

آبراهام لينكلن


No comments:

Post a Comment

وینستون چرچیل

كافی نیست حداكثر تلاش خود را بكنیم و در بهترین حد خود ظاهر شویم، گاهی لازم است كاری را در حد كفایت انجام دهیم.   وینستون چرچیل