Tuesday, February 26, 2013

آبراهام لينكلن


مردم حق دارند در هر كجاي دنيا كه باشند 

در برابر حكومتي كه نمي خواهند، به پا خيزند 
و آن را به زير كشند تا حاكميتي را كه خود سزاوار خويش
 مي دانند، برپا كنند. اين "حق" تنها نيرويي
 است كه مي تواند همه جهان را آزاد كند.

آبراهام لينكلن


No comments:

Post a Comment