Friday, February 22, 2013

آی آدمها...

همه خاموش نشستیم و تماشا کردیم.

آن‌صدا، اما هرگز خاموش نشد.

ـ « . . . آی آدم‌ها . . .

«آی آدم‌ها . . .»

آن صدا، هرگز خاموش نخواهد شد،

آن صدا، در همه‌جا دائم، در پرواز است!

تا به دنیا دلی از هول ستم می‌لرزد،

خاطری آشفته‌ست!

دیده‌ای گریان است،


هر کجا دست نیاز بشری هست دراز؛

آن صدا درهمه آفاق طنین انداز است!


آی آدمها.

No comments:

Post a Comment