Thursday, February 7, 2013

مــــولانا--من مســــــت و تو ديــــــوانه ما را که برد خانه

من مســــــت و تو ديــــــوانه ما را که برد خانه
صد بار تو را گفتــــم کم خور دو سه پيمــــــانه
در شــــــهر یکی کس را هشیــــــار نمی‌بینم
هـر یک بتــــــر از دیگر شــــــوریده و دیــــــوانه

مــــولانا

No comments:

Post a Comment

وینستون چرچیل

كافی نیست حداكثر تلاش خود را بكنیم و در بهترین حد خود ظاهر شویم، گاهی لازم است كاری را در حد كفایت انجام دهیم.   وینستون چرچیل