Thursday, February 28, 2013

ویکتور فرانکل

شرایط دشوار هیچ گاه زندگی
 را تاب نیاوردنی نمی‌کنند.
 فقدان معنا و هدف است که
 زندگی را برنیافتنی می‌کند.

انسان در جستجوی معنا/ویکتور فرانکل

No comments:

Post a Comment

وینستون چرچیل

كافی نیست حداكثر تلاش خود را بكنیم و در بهترین حد خود ظاهر شویم، گاهی لازم است كاری را در حد كفایت انجام دهیم.   وینستون چرچیل