Friday, February 22, 2013

کاتو از معاریف روم قدیم

احمق ها ازخردمندان چيزی نمی آموزند 
ولی خردمندان از احمق ها خيلی
 چيز ها ميتوانند ياد بگيرند.


کاتو از معاریف روم قدیم

No comments:

Post a Comment

وینستون چرچیل

كافی نیست حداكثر تلاش خود را بكنیم و در بهترین حد خود ظاهر شویم، گاهی لازم است كاری را در حد كفایت انجام دهیم.   وینستون چرچیل