Thursday, February 28, 2013

زبان پرستی

زبان پرستی،
قوم پرستی، نژاد پرستی ،
سمت پرستی ووو....
همه بیماری روان تنی است
انسانیکه
به این بیماری ها مبتلا باشد
درست مانند این است که
بگویند نادانها
بر گزیدگان زمین و اهل بهشت اند

No comments:

Post a Comment