Sunday, February 24, 2013

برتولت برشت

بدترین بیسواد، بیسواد سیاسی است...
وی کور و کر است، درک سیاسی ندارد و نمی‌داند که
 هزینه‌های زندگی از قبیل قیمت نان، مسکن،
 دارو و درمان همگی وابسته به تصمیمات سیاسی هستند.
او حتی به جهالت سیاسی خود افتخار کرده، 
سینه جلو می‌اندازد و میگوید که: "از سیاست بیزار است".
چنین آدم سبک‌مغزی نمی‌فهمد که بی‌توجهی به سیاست است که زنــان 
فــاحــشه و کــودکان خــیابانــی می‌سازد، قتــل و غــارت
 را زیاد می‌کند و از همه بدتر بر فساد صاحبان قدرت می‌افزاید...

برتولت برشت

No comments:

Post a Comment