Wednesday, March 20, 2013

شعری از مارگوت بیگل

عشق، عشق می آفریند
عشق، زندگی می بخشد

زندگی، رنج به همراه دارد
رنج، دلشوره می آفریند

دلشوره، جرأت می بخشد
جرأت، اعتماد به همراه دارد

اعتماد، امید می آفریند
امید، زندگی می بخشد

زندگی ،عشق می آفریند
عشق ،عشق می آفریند


مارگوت بیگل

No comments:

Post a Comment

وینستون چرچیل

كافی نیست حداكثر تلاش خود را بكنیم و در بهترین حد خود ظاهر شویم، گاهی لازم است كاری را در حد كفایت انجام دهیم.   وینستون چرچیل