Wednesday, March 20, 2013

شاهنامهچنان دان که یزدان گوای من است
خرد زین سخن رهنمای من است
که من زین سخن ها نجویم
فـروغ
نـگــــردم بـه هــر کار گــــرد دروغ
... هــمه سـاله بخـت تو
پیروز بـاد
شــبان ســیـه بـر تـو نـــــوروز بـاد

شاهنامه

No comments:

Post a Comment