Sunday, March 3, 2013

این مهم نیست که

این مهم نیست که
چه درجه تحصیلات عالی
ویا چه مدرک بلندی بدست داری
ولی برجسته این است
که میزان اندیشه
وخرد ات در چه سطح است


No comments:

Post a Comment