Sunday, March 3, 2013

آلبرت اينشتين

دنیا جای خطرناکی برای
 زندگی ست.
نه به خاطر مردمان
شرور،
بلکه به خاطرکسانی
 که شرارتها را می بینند
و کاری درمورد آن
 انجام نمی دهند ...

" آلبرت اينشتين "


No comments:

Post a Comment