Saturday, March 16, 2013

"حافظ"

راه خلوتگه خاصم بنما تا پس از اين
مي خورم با تو و ديگر غم دنيا نخورم...

"حافظ"

No comments:

Post a Comment

وینستون چرچیل

كافی نیست حداكثر تلاش خود را بكنیم و در بهترین حد خود ظاهر شویم، گاهی لازم است كاری را در حد كفایت انجام دهیم.   وینستون چرچیل