Sunday, March 3, 2013

ايرج جنتي عطائي

تو اگر ميــــدانستي ,
که چـــــه زخمــــــــــــــي دارد
خنجر از دست عزيـــــزان خوردن
از من
خسته نـــمي پرسيدي
آه اي
مرد چـــرا تنهائي

ايرج جنتي عطائي


No comments:

Post a Comment

وینستون چرچیل

كافی نیست حداكثر تلاش خود را بكنیم و در بهترین حد خود ظاهر شویم، گاهی لازم است كاری را در حد كفایت انجام دهیم.   وینستون چرچیل