Sunday, March 3, 2013

هیلا صدیقی

·       دست بر زخم کهنه ام نگذار ، دردها بی درنگ می آید
از زمانی که آمدم دنیا ، همه جا بوی جنگ می آید


روی قالیچه های قرمز شهر ، وقت اکران بمب و رگباران
فصل مرموز التهاب و هراس ، باز با پای لنگ می آید

در تنوری که بوی خردل و خون ، میچکد روی هر همآغوشی
باز یک نسل گر گرفته از آن ... نطفه ها گیج و منگ می آید

هیلا صدیقی


No comments:

Post a Comment