Friday, March 1, 2013

سعدی--عشق داغیست که تا مرگ نیاید نرود
هر که بر
چهره از این داغ نشانی دارد
سعدیا
کشتی از این موج به در نتوان برد
که نه بحریست
محبت که کرانی دارد
 سعدی

No comments:

Post a Comment

وینستون چرچیل

كافی نیست حداكثر تلاش خود را بكنیم و در بهترین حد خود ظاهر شویم، گاهی لازم است كاری را در حد كفایت انجام دهیم.   وینستون چرچیل