Friday, March 1, 2013

سعدی--عشق داغیست که تا مرگ نیاید نرود
هر که بر
چهره از این داغ نشانی دارد
سعدیا
کشتی از این موج به در نتوان برد
که نه بحریست
محبت که کرانی دارد
 سعدی

No comments:

Post a Comment

واقعیت یعنی همین